Adatvédelmi nyilatkozat

(hatályos: 2020.10.27-től)

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”); az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv. (a továbbiakban: „Eütv.”); az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.tv. (a továbbiakban: „Eüak.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza Dr. Garan Diána egyéni egészségügyi vállalkozó (székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21. A lph. 2. em. 2. ajtó; egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 25399133; adószáma: 60955157143; a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) által a MINTAMAKK.HU internetcím alatt üzemeltetett online tanácsadói weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül felkínált szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelésének körülményeit.

Jelen Tájékoztató célja, hogy mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon keresztül a Szolgáltató által felkínált szolgáltatásait igénybe vevőket (a továbbiakban: „Felhasználók”) megfelelően tájékoztassa arról, hogy a Felhasználók mint érintettek személyes adatai milyen feltételekkel kerülnek adatkezelésre a Szolgáltató által, azaz a GDPR-ban meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást adjon az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül vagy a Szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése során megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, mindezekkel kapcsolatban a info@mintamakk.hu elérhetőségen megkeresheti a Szolgáltatót.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldalon keresztül a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Weboldalon keresztül felkínált szolgáltatások (a Weboldal ingyenesen elérhető tartalmának böngészését kivéve) az érintett Felhasználó személyes adatainak, tovább esetenként a Felhasználó által törvényesen képviselt (szülői felügyeleti joggal rendelkező Felhasználó) kiskorú érintett személyes adatainak megadása nélkül nem vehetőek igénybe.

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül felkínált szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja saját magára és az általa törvényesen képviselt kiskorúra nézve. A Weboldal látogatása során, a Weboldal kereskedelmi szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos bizonyos adatkezelések esetén a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, illetve a kifogásolt adatkezeléssel érintett szolgáltatásait.

Az Adatkezelő neve és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Szolgáltató minősül, akinek lényeges adatai az alábbiak:

Neve: Dr. Garan Diána egyéni egészségügyi vállalkozó

Székhelye: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21. A lph. 2. em. 2. ajtó

Elektronikus levelezési címe: info@mintamakk.hu;

Telefonos elérhetősége: +36(20) 328-4013

Szolgáltató egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 25399133

Szolgáltató adószáma: 60955157143

Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató cégneve, székhelye és elektronikus levelezési címe: NetMasters Europe Kft.; 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.; email: szia@netmasters.hu.

A Szolgáltató a Magyar Orvosi Kamara bejegyzett tagja, működési nyilvántartási engedélyének száma: M68324.

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Szolgáltató, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Weboldalon keresztül felkínált kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A Weboldal használata vagy a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak megadott személyes jellegű információ, különösen ilyen a teljes név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, IP cím, eszközazonosító, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adat.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon keresztül felkínált kereskedelmi szolgáltatásokat a Szolgáltató főszabály szerint 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy szolgáltatások jellege kiskorú érintettekre vonatkozó tanácsadás, ezért az ő személyes adataik adatkezelésére vonatkozó nyilatkozattételre a törvényes képviselőjük jogosult. Felhasználó polgári jogi és büntető jogi felelőssége tudatában teszi meg az érintett kiskorú személy személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat, hozzájárulást, amelyekre kizárólag az érintett kiskorú törvényes képviselője (szülői jogok gyakorlója) jogosult.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Szolgáltató. A Szolgáltató adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon keresztül felkínált kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele során átadnak a Szolgáltató részére, valamint amely adatokat a Szolgáltató gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Szolgáltató adatkezelési folyamataihoz bizonyos esetekben adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelölésre kerülnek.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Szolgáltató rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Szolgáltató az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Tehát az érintett által az Adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Szolgáltató.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Szolgáltató jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Szolgáltató.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Szolgáltató a Weboldal Felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők, illetve a Weboldalon keresztül kerülnek felkínálásra a Felhasználók részére.

A jelen Tájékoztató kiterjed a Weboldal böngészésére, a Weboldalon keresztül felkínált ingyenes és fizetős kereskedelmi szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére, a szolgáltatási díj számlázására, kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására vonatkozó személyes adatkezelésekre.

3.1. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Adatkezelés megnevezése

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok

 

Szolgáltatás megrendelése, Weboldalon keresztül felkínált kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan

– Kiválasztott szolgáltatás megrendelése során: e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, továbbá az Üzenet rovatba írt további információ.

– Információ a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, eszközazonosító, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója)

Megrendelt Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés előkészítése és teljesítése Felhasználó teljes neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, Skype fiók azonosítója (amennyiben eltér a megadott e-mail címtől), kiskorú érintett neve, kora, esetleges további egészségügyi adatok, amelyeket a Felhasználó a Szolgáltató részére megad.
Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

–      Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról vagy általa képviselt kiskorú érintettről bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Szolgáltató által biztosított e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Szolgáltató által működtetett közösségi rajongói oldalon (Facebook, Instagram), továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

–      Weboldalon található űrlap használatakor a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, üzenetének tartalma.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok –      Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben.

 

3.2. Szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási díj megfizetése, szolgáltatás teljesítése

3.2.1. A Szolgáltatás megrendelése

A Weboldalon történő szolgáltatás rendelésnek nem feltétele a Felhasználói fiók létrehozása (regisztráció), a rendelés leadásához meg kell adnia a Kapcsolat oldalon található űrlap kitöltésével a Felhasználó e-mail címét, telefonszámát, nevét és számlázási címét.

(Prémium tartalmakra vonatkozó előfizetéses szolgáltatás esetében a Szolgáltató generál az előfizető Felhasználó számára felhasználói fiókot, amelybe a belépéshez szükséges azonosítót és első jelszót is a Szolgáltató adja meg).

Az adatkezelés célja a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában a szerződés előkészítése, teljesítése az abból eredő jogok gyakorlása, így a szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatásokra vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; továbbá a Felhasználó által megadott egészségügyi adatok vonatkozásában az érintetti hozzájárulás megadása.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséig, illetve egyéb okból történő megszüntetéséig tart, kivéve azokban az esetekben, ahol a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jogszabály írja elő az adatok megőrzésének kötelezettségét vagy a Felhasználó külön hozzájárulása alapján történik (pl. hírlevél küldés).

3.2.2. A szolgáltatási díj megfizetése és számlázás

A Szolgáltató a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásra vonatkozó díj kiszámlázásához a Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-140802; adószám: 27926309-2-41; weboldal:  www.billingo.hu; e-mail: hello@billingo.hu) szolgáltatásait veszi igénybe, aki a Szolgáltató számára adatfeldolgozói feladatokat lát el, azonban a rá vonatkozó egyéb jogszabály előírások alapján saját jogon is adatkezelőnek minősülhet.

A Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Szolgáltató részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

A Szolgáltató számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.)

A Szolgálató bankszámlájára történő, a Felhasználó által megrendelt, szolgáltatás díjának jóváírása során megadott adatokat kizárólag a pénzügyi tranzakciók beazonosíthatósága érdekében szükséges mértékig kezeli. Egyebekben az OTP Bank Nyrt. mint önálló adatkezelő saját adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.

A szolgáltatások díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásra vonatkozó szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása, tekintettel a Szolgáltatóra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

3.2.3. Szolgáltatás teljesítése

A megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

Online tanácsadás (bármelyik típus): Felhasználó neve, e-mail címe, Skype-fiók azonosítója (amennyiben eltér az e-mail címtől); érintett kiskorú neve, kora, továbbá a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Szolgáltatóval közölt egészségügyi adatok.
Prémium tartalmak előfizetése (JELENLEG SZÜNETEL): a Felhasználó e-mail címe a tartalmakhoz történő hozzáférésre vonatkozó részletek közlése érdekében.

Az adatkezelés célja a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásnak lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése, valamint annak keretében történő egészségügyi adatkezelés tekintetében az érintetti hozzájárulás.

A Szolgáltatóval közölt egészségügyi adatok vonatkozásában a Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy azoknak kizárólag a megismerése mértékéig (betekintés) van szüksége esetlegesen az adott szolgáltatás nyújtásához, azokat nem köteles lementeni, tárolni vagy továbbítani. Ennek megfelelően, amennyiben a Felhasználó valamilyen írásban rögzített módon tájékoztatja a Szolgálatót egészségügyi adatokról, úgy azok megismerését követően a Szolgáltató késedelem nélkül törli azokat, illetve azokhoz a Felhasználó által biztosított hozzáférést, legkésőbb a szerződés megszűnésekor.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A Szolgálató által igénybe vett adatfeldolgozók:

Gmail levelezési rendszer: Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA)

Tárhelyszolgálató Weboldal üzemeltetéséhez: NetMasters Europe Kft.; 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

Skype videóhívás: Microsoft Corporation (székhely: Redmond, Washington, USA)

A Szolgálató és a Felhasználó közötti Skype videóhívás vonatkozásában irányadó adatvédelmi tájékoztató a Microsoft Corporation saját adatvédelmi nyilatkozata, amely itt található.

Szolgálató a Felhasználóval kötött szerződés megszűnését követően indokolatlan késedelem nélkül (de legkésőbb 1 hónapon belül) törli a Felhasználó Skype azonosítóját Skype partnerei listájáról.

3.3. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 A Szolgáltató a Weboldalon a Kapcsolat aloldalon rendszeresített kapcsolatfelvevő űrlap értelemszerű kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználók felvegyék a kapcsolatot vele. Továbbá a Szolgáltató a Felhasználó által kapcsolattartási célból megadott elérhetőségeket felkeresheti a Felhasználót a részére nyújtandó szolgálatással kapcsolatosan a vonatkozó szerződés megszűnéséig. Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja a Felhasználó részéről a kapcsolatfelvétel a Szolgálatóval szolgálatás megrendelése vagy egyéb információ kérés érdekében, valamint a Szolgálató részéről a Felhasználóval történő kapcsolattartás a megrendelt szolgálatatás teljesítésével kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó mint érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama: adatfelvételtől a Felhasználóval szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy a hozzájárulás megvonásáig.

Szolgálató által igénybe vett adatfeldolgozók:

Gmail levelezési rendszer: Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA)

Tárhelyszolgálató Weboldal üzemeltetéséhez: NetMasters Europe Kft.; 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

Google LLC szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Szolgálató és a Google LLC között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a Bizottság részére. Google LLC szerepel az USA-EU Privacy Shield listán, azaz az részére (mint adatfeldolgozó) történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett.

3.5. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése, közösségi rajongói oldalak

3.5.1. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a Weboldalon keresztül kínált szolgáltatásaira vonatkozó ügyfélszolgálati jellegű megkereséseket és kérdéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: info@mintamakk.hu

Weboldal Kapcsolat oldalán található üzenetküldő rendszeren keresztül Felhasználó által kezdeményezve a név és email cím kötelező (és telefonszám opcionális) megadásával.

A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket a Szolgáltató az infor@mintamakk.hu e-mail címen keresztül fogadja szintén.

3.5.2. Fogyasztói panasz

A Szolgáltató a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Szolgáltató vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos körben jogos érdek jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
panasz, megkeresés részletes leírása;
Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
a Felhasználó telefonszáma.

A Szolgáltató annak érdekében rögzíti a Felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Szolgáltató jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Szolgáltató a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, Felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 3 hónapig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

3.5.3. Közösségi rajongói oldalak

A Szolgáltató a saját márkája és a Weboldala népszerűsítése céljából közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Youtube stb.) rajongói oldalakat működtet, amelyeken keresztül a Felhasználók szintén kapcsolatba tudnak lépni a Szolgáltatóval.

Amikor a Felhasználók a Szolgáltató valamely közösségi oldal rajongói oldalán keresztül kapcsolatba lépnek a Szolgáltatóval, a következő adatok kerülnek kezelésre a Szolgáltató által: a Felhasználó adott közösségi oldalon használt regisztrált neve és felhasználói nyilvános profilképe, továbbá esetlegesen a Szolgáltatóval az adott közösségi oldalon keresztül megosztott további személyes információk, amelyre az adott közösségi oldal saját adatkezelési szabályzata vonatkozik. Az érintett Felhasználók körébe azok tartoznak, akik regisztráltak az adott közösségi oldalon és „lájkolták”, követik a Szolgáltató rajongói oldalát.

A Szolgáltatónak az adott közösségi rajongói oldalon keresztül érintett Felhasználókkal történő interakció során megosztott személyes adatokra vonatkozó adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, a Weboldal Termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Szolgálató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tartózkodjanak egészségügyi adatokra vonatkozó információknak a megosztásától ezeken a felületeken. A Szolgálató ilyen jellegű információ megosztásokat haladéktalanul töröl.

3.6. Hatósági adatszolgáltatás

A Szolgáltató a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Weboldalon keresztül kínált kereskedelmi szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Szolgáltatóhoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Szolgáltató átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Szolgáltató részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Szolgáltató által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Szolgáltató esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.7. Felhasználói aktivitás

A Felhasználó Weboldalon történő aktivitására és a Weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedésre és az adott kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Szolgáltató a szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére használja fel. A Weboldal látogatása és a Weboldalon keresztül kínált kereskedelmi szolgáltatások használata során a Szolgáltató sütiket (más néven cookie-kat) és hasonló technológiát használ, amelyek segítségével adatot tárol a Felhasználó eszközén. A süti egy kis méretű fájl, amely a Felhasználó gépén kerül elhelyezésre olyan módon, hogy azzal a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül működtetett számítástechnikai folyamatok kapcsolatba tudnak lépni.

Az adatkezelés jogalapja az egyes sütik esetében a Szolgáltató azon jogos érdeke, hogy nyilvántartsa a Felhasználók által megadott sütibeállításokat, és a Felhasználók személyes adatait ennek megfelelően kezelje, valamint biztosítsa a Weboldal alapműködését.

Az e pontban foglalt adatkezelések időtartama és az egyes adatkezelések jogalapja a jelen Tájékoztató 3.8 pontjában található.

3.8. Süti szabályzat

A sütik adatokat gyűjtenek olyankor, amikor a Felhasználó felkeresi a Weboldalt. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Az adatfájlokra a Weboldal megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény optimalizálásához van szükség. A sütik segítségével a Szolgáltató információhoz jut a Felhasználó böngésző beállításairól, használt eszközéről. Ilyen adatok a Felhasználó számítógépének azok az adatai, amelyek a Weboldal használatakor generálódnak, illetve amelyeket a Weboldalon használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.

A Weboldal látogatása során, a láblécben található „Cookie beállítások” ablakban elérhető jelen Tájékoztató jelen 3.8 pontja szerinti Sütikezelési szabályzatban foglaltak alapján a Weboldal működéséhez és fejlesztéséhez szükséges sütik kerülnek alkalmazásra.

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – a Weboldal meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő adatfeldolgozó és a Szolgáltató fér hozzá. A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és csak akkor kerülnek összekapcsolásra ezen adatok egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy pedig elengedhetetlen a Weboldal, illetve a Weboldal kereskedelmi szolgáltatásainak biztonságos működéséhez.

Az alábbi információk kerülnek gyűjtésre és kezelésre a Felhasználókról a Weboldal, illetve a Weboldal használata során:

Eszközinformáció

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Szolgáltató információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen telefont, számítógépet vagy egyéb eszközt használ, valamint ezen eszközök modelltípusáról, operációs rendszeréről és eszközazonosítójáról. Információt szerez továbbá a használt internet-kapcsolat jellegéről, a mobil szolgáltatóról, a nyelvi beállításokról, a Felhasználó időzónájáról és IP címéről.

Aktivitási (viselkedési) adatok

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Szolgáltató követi és rögzíti a Felhasználó ezen Weboldalon folytatott tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltató információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen tartalmakat tekint meg, mely tartalmakra vagy linkekre kattint, mit olvas el, görget le, illetve mire keres rá a Weboldalon belül.

Helyadatok

Amikor a Felhasználó igénybe veszi a Weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat, a Szolgáltató információt kap a Felhasználó földrajzi helyzetéről, amelyre a IP-cím alapján történik egy becslés.

A Felhasználó jogai a süti technológiával kapcsolatban:

A Felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát eseti alapon, illetve a böngésző beállításaival teljesen letilthatja a sütik használatát. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó valamennyi süti teljes letiltását választja, a Weboldal szolgáltatásaihoz csak korlátozott mértékben lehet majd hozzáférni.

Süti beállításokat a böngészőjében tud megtenni, illetve az alábbi linkre kattintva tájékoztatást kaphat arról, hogyan tudja ki és bekapcsolni a sütiket.

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

A Felhasználókat megillető egyéb jogosultságokat a jelen Tájékoztató tartalmazza.

Adott sütik használatának célja

A Weboldal által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges sütik

Az ilyen célú sütik alkalmazása szükséges a Weboldal működéséhez. A Weboldalon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások zavartalan biztosításához az oldal személyes adatokat tárol a böngészőben. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata elengedhetetlen az oldalon.

Adakezelés célja Adatkezelési tevékenység Kezelt adatok köre

A Weboldal megfelelő működésének biztosítása, a Felhasználók beazonosítása, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adott munkamenet során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Felhasználunk adatokat a Felhasználók eszközeinek típusáról annak érdekében, hogy az eszközhöz igazítsuk a megjelenítendő oldalakat. Abból a célból is kezel a Szolgáltató Felhasználói adatokat, hogy megelőzze, illetve észlelje a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket.

Amikor a Felhasználó a Weboldalt használja, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, a Szolgáltató személyes adatokat rögzít a böngészőben.
Aktivitás a Weboldalon
Helyadatok
Eszközazonosító
Nem regisztrált felhasználók által megadott személyes adatok
IP-cím

Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató jogos érdeke fűződik a Felhasználók olyan mértékű azonosításához, amely biztosítja a Weboldal optimális működését, ezáltal az általa kínált szolgálatások közvetítését. A csalások megelőzése és észlelése a Weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások Szolgáltató és szerződéses partnerei által történő megbízható nyújtásának alapvetően szükséges eleme.

Adatkezelés időtartama: a jelen Süti szabályzat végén található táblázat szerint.

Statisztikai célú sütik kezelése:

A Szolgáltató nem használ a Weboldalon személyes adatokat gyűjtő statisztikai sütiket.

Marketing célú és hirdetések személyre szabása céljából kezelt sütik

A Szolgáltató nem használ a Weboldalon marketing célú és hirdetések személyre szabását célzó sütiket.

Harmadik féltől származó sütik

A Szolgáltató nem használ a Weboldalon harmadik féltől származó, célzott hirdetések kiszolgálását szolgáló sütiket.

A Weboldalon használt sütik táblázatos összefoglalója:

Megnevezés  Lejárati idő   Domain  Leírás
Kategória: Alapműködéshez szükséges sütik
Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogos érdeke
Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 18. éven aluliak

A Szolgáltató Weboldalon elérhető Weboldal által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásait főszabály szerint 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg az adott szolgáltatások használata során.

4.3. Pontosság

Amennyiben a Szolgáltató által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a Szolgáltató részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére az 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Szolgáltató által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek a megrendelt szolgálatás nyújtására vonatkozó szerződés hatálya alatt.

4.4. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató és annak adatfeldolgozói férnek hozzá, akik az adatokat a Szolgáltatóval fennálló mindenkori szerződéses viszonynak megfelelően kezelik.

4.5. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Szolgáltató rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata, a szolgálatások megrendelése, illetve teljesítése során, illetve, amelyeket a Szolgáltató gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

Adattovábbítások

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Weboldal kereskedelmi szolgáltatásainak nyújtása, azok igénybevétele és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Szolgáltató – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Szolgáltató instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket a Szolgáltató javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva nyújtják saját szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Szolgáltató által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Szolgáltató olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Szolgáltató a Weboldalának kereskedelmi szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverszolgáltatások

A Weboldalon szereplő tartalmak, valamint a Felhasználók személyes adatai adatbázisának tárhelyét az NetMasters Europe Kft.; 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.; email: szia@netmasters.hu mint adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2. Kapcsolatfelvételi, kapcsolattartói elektronikus levelezési rendszer szolgáltatója

A Szolgáltató a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) Gmail levelező szolgáltatását használja a Felhasználókkal történő elektronikus levelezéshez, kapcsolattartáshoz.

5.3 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

 Mindazon esetekben, amikor a Szolgáltató a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában számlát bocsát ki, a Szolgáltató számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-140802; adószám: 27926309-2-41; weboldal:  www.billingo.hu; e-mail: hello@billingo.hu) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

5.4. Adattovábbítás harmadik országokba

Szolgáltató nem továbbít harmadik országokba személyes adatokat.

Google LLC szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Szolgálató és a Google LLC között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a Bizottság részére. Google LLC szerepel az USA-EU Privacy Shield listán, azaz az részére (mint adatfeldolgozó) történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett.

5.5. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Szolgáltatótól személyes adatot kérnek, a Szolgáltató törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Szolgáltató a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Szolgáltató a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Szolgáltató az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Szolgáltató a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Szolgáltató az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Szolgáltató 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatónál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Szolgáltató az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Szolgáltató 1. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Szolgáltató 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató kezelte;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait a Szolgáltató jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait a Szolgáltatóre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jelen Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó stb.), úgy a Szolgáltató tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Szolgáltató 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Szolgáltatónak a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Szolgáltató nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Szolgáltató a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Szolgáltatónak elküldenie az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Szolgáltató a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató által igénybe vett szerződött partnerek és adatfeldolgozók az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a vonatkozó szerződéseknek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelik.

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Szolgáltató bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Szolgáltató a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.